FORENINGSVEDTÆGTER:

for Fyrskibets Venner.

1.         Navn :
Foreningens navn er ” FYRSKIBETS VENNER ”.

 

2.         Hjemsted :
Foreningens hjemsted er Esbjerg.

 

3.         Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til fyrskibene og disses betydning for søfarten i almindelighed samt at yde enhver tænkelig støtte til ” Fonden ” til bevarelse af Motorfyrskib nr. 1  i særdeleshed

 

4.         Medlemskab
Medlemskab kan opnås dels som passivt medlem, der blot betaler kontingent, og dels som aktivt medlem, som på en eller anden måde deltager med en arbejdsydelse eller lignende.
Endvidere kan firmaer og / eller grupper opnå medlemskab ved betaling af et kontingent, hvis størrelse  fastsættes af generalforsamlingen.
Aktive medlemmer betaler det af foreningen fastsatte kontingent og modtager til gengæld alle medlemspublikationer samt en fyrskibs- søfartsbog

 

5.         Foreningens virke  :
Formålet skal søges realiseret ved – udover støtte til den nævnte fond – at bidrage med oplysning omkring fyrskibsvæsenet og med frivillig arbejdsindsats til vedligeholdelse og drift af Motorfyrskibet nr. 1 beliggende som museumsskib i Esbjerg.

 

6.         Kapitalforhold  :
Foreningen stiftes i første omgang uden midler , men skal skaffe kapital ved hvervning af medlemmer samt ved medlemsarrangementer.
Der skal til stadighed være en intakt kapital til rådighed af en vis størrelse , der fastsættes af generalforsamlingen.

 

7.         Organisation  :
Foreningens organer er :
a)  Generalforsamlingen , som er øverste myndighed.
b( Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, hvoraf 2 vælges af fonden.

De foreningsvalgte medlemmer sidder for perioder af 2 år , således at 2 er på valg på lige årstal og 3 på ulige årstal.
c( De af bestyrelsen nedsatte særlige udvalg eller lignende
Generalforsamlingen afholdes inden hvert års 1. Juni. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis det begæres af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller af mere end halvdelen af foreningens medlemmer.
Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel til alle medlemmer uanset art og med dagsorden , der for den ordinære generalforsamlings vedkommende skal omfatte  :
                                   Valg af dirigent.
                                  Bestyrelses beretning.
                                  Regnskabsgennemgang og – godkendelse.
                                  Indkomne forslag ( skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen )
                                  Fastsættelse af kontingent og Budget.
                                  Valg af bestyrelsen.
                                  Eventuelt:
Indkaldelse sker ved almindeligt brev.
Alle afstemninger afgøres ved almindelig majoritet , bortset fra vedtægtsændringer og opløsning , som kræver 2/3 majoritet af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Såfremt der på den ordinære generalforsamling ikke opnås en sådan 2/3 deltagelse , afholdes 14 dage efter generalforsamlingen en ekstraordinær generalforsamling , hvor endelig vedtagelse kan ske uden hensyn til antallet af deltagere.
Såvel passive som aktive medlemmer har stemmeret – dog medfører firma – og gruppemedlemskaber kun en stemme pr. medlemskab.

8.         Tegningsregel  :
Foreningen tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
Prokura eller fuldmagt kan meddeles.
Kompetenceforholdene i foreningen skal være som for aktieselskaber

9.         Hæftelse  :
Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

10 .    Revision og Regnskab .
            Regnskabet er kalenderåret.
           Foreningens regnskab skal revideres af et statsaut. eller registreret revisor, der stilles til rådighed af  ” Fyrskibsfonden .

11.   Eventuel opløsning :
           Ved en eventuel opløsning skal foreningens formue ved solvens-likvidation eller ved insolvensbehandling i skifteretten tilfalde hhv.
          den nævnte fond  eller   kreditorerne   i  overensstemmelse med konkurslovens grundsætninger.
          Skulle fonden være opløst, indsættes Fiskeri – og Søfartsmuseet subdiært  tilsvarende institution som modtager af de frie midler.
           Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.
           Esbjerg den 27. februar 1990.

 

sp; Skulle fonden være opløst, indsættes Fiskeri – og Søfartsmuseet subdiært  tilsvarende institution som modtager af de frie midler.
           Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.
           Esbjerg den 27. februar 1990.