Fonden`s Vedtægter

 Tilbage til Fonden

ADVODAN ESBJERG

Advokat Anders Steenstrup

Frodesgade 70

6700 Esbjerg.

FONDATS

FOR

”DEN SELVEJENDE INSTITUTION MOTORFYRSKIB NR. 1”

Den selvejende institution Motorfyrskib no. 1.  

  1. Navn og hjemsted:

Fondens navn er
 Hjemstedet er Esbjerg Kommune.

  1. Formål

        Fondens formål er at anskaffe og vedligeholde Motorfyrskib no. 1, således at det herved  altid skal  henligge i Esbjerg Havn og i øvrigt fungere         som et kulturelt besøgs- og aktivitetsmål  i almennyttig interesse. 

  1. Kapitalforhold:

      Fonden skal opbygge et kapitalaktiv og uddelingsaktiver.

Kapitalen skal fra starten udgøre kr. 200.000,--, men kan udvides når ¾ af bestyrelsens medlemmer beslutter dette på et bestyrelsesmøde, Kravet om majoritet viger dog for evt. giver-betingelser.

      Kapitalen skal til stadighed stå urørt, cfr. Dog bestemmelserne om opløsning, ligesom den må anvendes  til  anskaffelsen af fyrskibet.

Både kapitalaktiv og uddelingsaktiver fremskaffes ved indsamling og andre indtægtsgivende aktiviteter samt ved forrentning og afkast i øvrigt.

       Kapitalen på 200.000,-- er indbetalt kontant.

  1. Anvendelse af fondens midler:

      Udover at anvende fondens midler i overensstemmelse med det erklærede formål, skal midlerne kun kunne  placeres i almindeligt anerkendt ”sikre” papirer og på konto med anerkendte pengeinstitutter.

Kontante midler skal til stadighed henstå på konto indtil anvendelse finder sted.

Anvendelsen af fondens midler skal i øvrigt følge den til enhver tid gældende lovgivning.

Anvendelsen af årets overskud kan således udskydes til senere regnskabsår, såfremt det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

  1. Ledelsen:

      Fondens øverste myndighed er fondsbestyrelsen. Antallet af medlemmer fastsættes af bestyrelsen på det ordinære møde, men kan ikke være mindre end 6.

Fiskeri- og Søfartsmuseet skal til stadighed være repræsenteret i ledelsen, og skibets drift skal ske i samarbejde med dette museum, der skal stå som museumsfaglig garant for projektet.

Derudover skal følgende være repræsenteret i bestyrelsen.

A:          Stat eller kommune.

B:          En part med relationer til havnen eller det maritime.

C:          Erhvervslivet i Esbjerg Kommune.

      Bestyrelsen konstituerer sig selv.

      Alle beslutninger sker ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i fondatsen.

Bestyrelsen kan udpege et forretningsudvalg på min. 3 medlemmer, der skal kunne forestå den mere almindelige administration. Bestyrelsen kan give prokura til en enkeltperson f.s.v. angår daglige dispositioner.

Et bestyrelsesmedlem vælges for eet år ad gangen, men kan genvælges.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet i de første 2 år, og derefter mindst 2 gange om året.

Bestyrelsen fører protokol over det passerede.

  1. Ordinære bestyrelsesmøder:

       Hvert år afholdes ordinært fondsbestyrelsesmøde inden udgangen af juni måned.

Indkaldelse sker ved almindeligt brev med 14 dages varsel.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

A.      Valg af dirigent.

B.       Formandens beretning for det forløbne år.

C.      Øvrige beretninger fra udvalgsformændene.

D.      Gennemgang og godkendelse af fondsregnskab.

E.       Gennemgang og godkendelse af evt. budget og tiltag i denne forbindelse.

F.       Vedtagelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og valg af disse.

G.      Valg af revisor

H.      Eventuelt.

  1. Tegningsregel:

Fonden tegnes af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening, af formanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer, eller af formanden i forening med en formand for et eventuelt nedsat økonomiudvalg.

  1. Revision og Regnskab:

      Regnskabsåret er kalenderåret, og den valgte statsaut. Revisor udarbejder et regnskab efter moderne og  forsigtige principper.

  1. Godkendelse:

      Fonden skal søge godkendelse i forhold til de p.t. gældende regler for godkendelse af institutioner o.l., der  kan  modtage gaver med hel eller delvis fradragsret for gavegiver til følge.

Advokat Anders Steenstrup bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i fundatsen, som er nødvendige herfor.

  1. Ændring og opløsning:

Dersom nærværende fundats bestemmelser – helt eller delvist – måtte blive utidssvarende eller overflødige, eller dersom anskaffelsen af Motorfyrskibet no. 1 måtte mislykkes, eller dersom grundkapitalen måtte blive angrebet af lovlige forpligtelser, kan3/4 af den samlede og fuldtalligt mødte bestyrelse vedtage fornødne ændringer i fundatsen eller – ved fuld eenstemmighed  – opløsning af fonden.

Såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig, kan ændringerne i fundatsen eller opløsning af fonden vedtages, såfremt der ved en ny indkaldt generalforsamling med 30 dages varsel blandt de fremmødte på ny er ¾ majoritet herfor.

Såfremt fonden opløses, skal de beholdne midler uddeles til formål, der ligger tæt op af intentionerne bag denne fond.

Dog kræver vedtægtsændringerne eller vedtagelse om opløsning af fonden fondsmyndighedernes og eller justitsministeriets samtykke jfr. Den til enhver tid gældende fondslovgivning. 

Vedtaget på ekstraordinært fondsbestyrelsesmøde den 7. maj 1999.

 


Send e-mail til   webmaster@horns-rev.dk  med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.       
Copyright © 2003 Fyrskib - Horns-Rev Nr 1.
Kopiering af dele fra hjemmesiden må kun ske med kildeangivelse og tilladelse af webmaster.